ALGEMENE VOORWAARDEN JF RATTENBESTRIJDINGVersie 8 december 2022

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitendonder deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele doorde opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders isovereengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamhedengaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord. In dezeAlgemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ookgelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.


Artikel 2 Offerte en Overeenkomst

JF Rattenbestrijding doet voorafgaand een prijsopgave op basis van tarieven voor standaarddiensten. Voor maatwerk diensten wordt een offerte opgesteld. Alle offertes zijn vrijblijvend,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand tezijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dan wel, bij gebreke daarvan,zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen. In geval van wijzingen van prijsbepalendefactoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt JF Rattenbestrijdingzich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs dievastgesteld is in een overeenkomst met een duur van 12 maanden of meer kan telkens na 12maanden worden verhoogd.


Artikel 3 Prijzen

JF Rattenbestrijding factureert kosten achteraf op basis nacalculatie en de prijsopgave dan welofferte. JF Rattenbestrijding informeert de opdrachtgever na afloop van iederebestrijdingsactiviteit over het verloop van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

De prijzen worden berekend op basis van een vast uurtarief.

Daarnaast worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Bij reistijden boven de 30 minuten wordt het vast uurtarief in rekening gebracht.


Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden


De bestrijdingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het (de)tijdstip(pen) als overeengekomen. JF Rattenbestrijding zal de uitvoering van de overeenkomstdoen geschieden onder of door direct toezicht van een daartoe deskundige persoon, tenzijanders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip vanuitvoering als bij benadering overeengekomen.De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens JFRattenbestrijding, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoordmogelijke wijze uitgevoerd daarvan, worden opgevolgd.De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat JF Rattenbestrijding met dewerkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegangworden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, etc.Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijnverplichting de overeengekomen prijs te voldoen.Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeervan de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan JFRattenbestrijding vergoeden en dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komentijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van JFRattenbestrijding ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voorzover er sprake is van schuld aan de kant van JF Rattenbestrijding, tevens aansprakelijk zijnvoor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering derovereengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer hetbedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden wordenverricht.Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen deuitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zospoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kanworden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzakenworden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- enhulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand,transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering derovereengekomen werkzaamheden beletten.

Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt,

zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan JF Rattenbestrijding vergoeden en dat bedrijf in staat

stellen op nader overeen te komen tijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.


Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk


Afmelding van een afspraak door de opdrachtgever dient 24 uur van tevoren te geschieden.

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de

uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht.

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs deuitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekeninggebracht. Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde derwerkzaamheden naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen:alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door deopdrachtgever worden verlangd. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt,dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk isgeworden, treden partijen in overleg om tot een gewijzigde overeenkomst te komen. Demeerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend,terwijl JF Rattenbestrijding bovendien recht zal hebben op vergoeding van al ontstane kosten.De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst tevorderen onverlet.Artikel 6 Betaling

De facturering van de serviceovereenkomst geschiedt per maand achteraf. Tenzij andersovereengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen nafactuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van dezebetalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voorniet-handelstransacties. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening vanopdrachtgever zijn.


Artikel 7 Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomenbestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 10 kalenderdagen na die uitvoering schriftelijk tegeschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen. Zolang op een klacht door JF Rattenbestrijding nog niets is beslist,is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.


Artikel 8 Niet- nakoming en beëindiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgendeoorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen,water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de nietnakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval eender partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordtgeliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijketussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden tezijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.


Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door de of namens JF Rattenbestrijding betreffende de kwaliteit van de (te)verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van degebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in devorm van een garantie zijn gedaan. JF Rattenbestrijding verplicht zich in te spannen om derattenbestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van hetbeoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat JFRattenbestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. JFRattenbestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering derwerkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aanpersonen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van JFRattenbestrijding. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen dewerkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.Iedere mogelijke vorm van aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in hetdesbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.Iedere aansprakelijkheid van JF Rattenbestrijding voor schade die ontstaat als gevolg van debetreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout ofnalatigheid van JF Rattenbestrijding. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperktzijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.


Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of langer, zullen slechts kunnen wordenopgezegd met inachtneming van een termijn van 1 maand, doch slechts tegen het eind van deovereengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tot er rechtsgeldig isopgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomstvoortvloeiende verplichtingen. Bij annulering van een overeenkomst van 12 maanden oflanger ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is JF Rattenbestrijding gerechtigd aan deopdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door deandere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijketussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijngesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijketussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval deandere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld ofwordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn enonverminderd alle hem verdere toekomende rechten. Slechts met de uitdrukkelijketoestemming van JF Rattenbestrijding kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover JFRattenbestrijding overdragen aan een derde.


Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen JF Rattenbestrijding en de opdrachtgever die niet in de minnekunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het Nederlandsrecht is hierbij van toepassing.


Artikel 12. Het bestrijden van rattenA. JF Rattenbestrijding bestrijdt ratten middels afschot, zonder het gebruik van vangkisten ofRodenticiden De weringmaatregelen als door JF Rattenbestrijding geadviseerd in de evaluatiedienen binnen de aangegeven termijn door opdrachtgever zijn aangebracht, tenzij andersovereengekomen.B. De deuren dienen op aanwijzing van JF Rattenbestrijding zo veel mogelijk gesloten teblijven.C. Tijdens het bestrijden moeten katten en honden uit de buurt gehouden worden en goedworden gevoerd.D. Wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn. Dat wil zeggen dat bijvoorkeur alle pallets etc. 50 cm van de wand geplaatst moeten worden.E. De afgesproken delen van het pand als kruipruimtes, etc. moeten bereikbaar wordengemaakt door de opdrachtgever.F. De door ons aangeven hygiënische maatregelen, moeten zoveel mogelijk uitgevoerdworden.G. Uitwerpselen en dode ratten dienen door opdrachtgever verwijderd te worden.